Πολιτική Απορρήτου

Η ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως βίντεο, άρθρα, απόψεις, δημοσιεύματα κλπ.) που βρίσκονται αναρτημένα στο www.partofthesolution.gr, ανήκει αποκλειστικά στους δημιουργούς που συνεργάστηκαν για την παραγωγή του.

Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές, η ιστοσελίδα υφίσταται «ως έχει» και οι δημιουργοί του περιεχομένου δεν προβαίνουν σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Περαιτέρω, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι παρότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται με καλή πίστη και οι δημιουργοί του προσπαθούν να παρέχουν ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, καθώς και καταβάλουν σχολαστική φροντίδα ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την επάρκεια, την επικαιρότητα ή την αμεροληψία των πληροφοριών.

Αναφορικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.partofthesolution.gr όπως βίντεο, φωτογραφίες κτλ, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης Creative Commons που παρατίθενται κατωτέρω.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.